begin
park
wandelen
fietsen
heide
culinair
omgeving


Het Drents-Friese Wold - Vogels
rust en ruimte, bos en heide, beekjes en zandverstuivingen, heerlijk wandelen en fietsen

In en bij het Drents-Friese Wold broeden de volgende vogelsoorten:

appelvink   

boerenzwaluw   bonte vliegenvanger   

boomklever   

boomkruiper   

boomleeuwerik   

boompieper   

boomvalk   

bosuil   

braamsluiper   

buizerd   

dodaars   

draaihals   

fazant   

fitis   

fluiter   

gaai   

geelgors   

gekraagde roodstaart   

geoorde fuut   

glanskop   

goudhaantje   

goudvink   
foto Reint Jakob Schut

grasmus   

graspieper   
foto Reint Jakob Schut

groenling   

grauwe klauwier   
foto Reint Jakob Schut

grauwe vliegenvanger   
foto Reint Jakob Schut

groene specht   

grote bonte specht   

grote lijster   

grutto   

havik   

heggemus   

holenduif   

houtduif   

houtsnip   

huismus   

huiszwaluw   
foto Reint Jakob Schut

kauw   

kerkuil   

kievit   

kleine plevier   

kleine bonte specht   
foto Martijn Bot

kleine karakiet   

kneu   

koekoek   

kokmeeuw   

koolmees   

knobbelzwaan   

kruisbek   

kuifeend   

kuifmees   

kwartel   

kwartelkoning   

matkop   

meerkoet   

merel   

nachtzwaluw   

nijlgans   

patrijs   

paapje   

pimpelmees   

porseleinhoen   

raaf   

ransuil   

rietgors   

rietzanger   

ringmus   

roodborst   

roodborsttapuit   

scholekster   

soepeend   

sperwer   

spreeuw   

sprinkhaanzanger   

staartmees   

tapuit   

tjiftjaf   

torenvalk   

tortelduif (zomertortel)    

tuinfluiter   

vink   

visdief   

veldleeuwerik   

vuurgoudhaan   

waterhoen   

watersnip   

wespendief   

wielewaal   

wilde eend   

winterkoning   

wintertaling   

witte kwikstaart   

zanglijster   

zomertaling   

zwartkop   

zwarte kraai   

zwarte mees   

zwarte roodstaart   

zwarte specht   


Passanten
Vogelsoorten die in het gebied zijn waargenomen, maar er niet broeden.

grote zilverreiger   

ijsvogel   

kraanvogel   

lepelaar   

witbandkruisbek   

Voor meer plaatjes, geluiden en filmpjes van deze (en andere) vogels,
kunt U terecht op de volgende websites:
- AviFauna Groningen, bijvoorbeeld: braamsluiper voert jongen
- vogels in het Lauwersmeer
- natuur pagina
- vogelaar.pagina.nl
- vogels.startkabel.nl/
- vogelaar.startkabel.nl
- dieren.openstart.nl/
- foto's van Martijn Bot
- foto's van Peter van de Braak
- foto's op BIRDPIX.nl
- foto's van Reint Jakob Schut

Als op deze pagina een foto staat die door U gemaakt is
en U stelt een link naar uw eigen website met meer vogel-foto's op prijs,
stuur dan graag even een mail met de gewenste link zodat die toegevoegd kan worden.
Bij voorbaat hartelijk dank!by T&O Software